Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NY Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner

Stiftende generalforsamling

Til Forældre, Hornes borgere og foreninger og interesserede

For at understøtte aktiviteterne i vores institutioner og fremadrettet udvikle muligheden for det gode børne liv i Horne, inviteres alle interesserede til stiftende generalforsamling for

Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner.

 

Mandag 10/10 2016
Sted Horne Skole
Tid kl. 19.00-20.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Forslag til og afstemning om vedtægter
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Evt. indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Vedtægtsforslag ses herunder

Eventuelle forslag sendes til arbejdsgruppen nedenfor senest 4 dage før den stiftende generalforsamling.

 

Ønskes mere information kan følgende kontaktes

Trine Østergaard: trinebonde@hotmail.com

Holm Lykke Jensen: holmlykke@gmail.com

Anja Kristensen: lyhkris@gmail.com

Forslag – Vedtægter

 

 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner

Stk. 2. Dens hjemsted er Horne og omegn, Vestjylland.

 

2. Formål

Foreningens formål er at

–   tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne Sogn

–   medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne Sogn.

 

3. Virke

Stk. 1. Anskaffelser sker efter indstilling fra den pågældende institutionens ledelse eller på initiativ af støtteforeningens bestyrelse.

Stk. 2. Der kan søges til effekter eller aktiviteter, som er omfattet af støtteforeningens formål.

Stk. 3. Ejerskabet af indkøbte effekter forbliver i Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner og rådighedsretten overdrages til institutionen. Institutionens rådighedsret bortfalder, såfremt det oprindelige grundlag for ansøgningen ikke længere er opfyldt.

4. Medlemskab, stemmeret og valgbarhed

Stk.1. Alle over 18 år, som ønsker at bakke op om det gode børneliv i Horne Sogn kan være medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Forældre/værge til børn i institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne Sogn er automatisk medlem af foreningen og har stemmeret med en stemme pr. forælder/værge. Forældre/værge over 18 år har endvidere valgbarhed. Stemmeret for forældre/værge kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Valgbarhed kan opnås ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg.

Stk. 3. Er man omfattet af personkredsen i §4, stk. 1, dvs. ikke forældre/værge, har man kun stemmeret og valgbarhed ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, dog således at valgbarhed kan opnås uden personligt fremmøde, hvis man skriftligt har tilkendegivet villighed til at modtage valg.

 

5. Bestyrelsen

 Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer og 1-2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med minimum en formand og en kasserer.

Stk. 3. Valgperioden er 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Ved barnets udmeldelse af institution kan man godt fortsætte i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen oppebærer ikke honorar og får ikke personlig del i effekter erhvervet af foreningen.

Stk. 6. Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden. Ved formandens forfald skal et andet bestyrelsesmedlem foretage dette.

Stk. 7. Kassereren fører foreningens regnskab og forvalter foreningens midler på bestyrelsens vegne.

Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

6. Tegningsregel og hæftelse

 Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren, kan give kassereren fuldmagt til at modtage og foretage betalinger/hævninger fra foreningens bankkonto.

Stk. 3. Foreningen må ikke optage lån/stifte gæld.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen har personlig hæftelse for foreningens aktiviteter.

 

7. Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes 1 gang årligt.

Stk. 2. Indkaldelser til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og ordlyd af evt. forslag fra bestyrelsen.

Stk. 3. Dagsorden ordinær generalforsamling:

 

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetæller
 3. Årsberetning ved formanden
 4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen – bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

 

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være sendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er indkaldt rettidigt. Der kræves ikke et bestemt antal fremmødte stemmeberettigede. Beslutning om foreningens opløsning kræver dog et flertal på mindst 2/3, jf. § 10.

Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.

Stk. 8. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

 8. Regnskab og revision

 Regnskabet udarbejdes af kassereren og revideres 1 gang årligt af den valgte revisor.

 

9. Ændringer af vedtægter

 

Stk.1. Vedtægtsændringer kan kun ske efter at forslag herom har været på dagsorden til generalforsamlingen.

Stk. 2. For at få vedtaget forslag om ændringer af vedtægterne, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.

 

10. Opløsning af støtteforeningen

 Stk.1. Foreningen kan kun opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling.

Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves et fremmøde af mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, hvoraf mindst et flertal på 2/3 af disse skal stemme for forslaget om foreningens opløsning.

Stk. 3. I tilfælde af at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan gives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 4. Ved støtteforeningens nedlæggelse overlades til Horne Sogneforening at træffe afgørelse om anvendelsen af de resterende værdier, dog således at det skal være til et lignende formål.

 

11. Underskrifter

Denne vedtægt træder i kraft den                ______________________

 

 

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *