Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Horne Kirke

Ifølge sagnet skal den romanske kirke være navngivet efter Horns rev. Ved kirken står en runesten, der tidligere indgik i kirkegårdsdiget, og kirkens altertavle og prædikestol prydes af smukke malerier af en ukendt maler.
 
 
Bygningen
Kirkens kor og skib er romanske, våbenhuset fra omkring reformationen. Tårnet er ligesom kirkens hvælv fra senmiddelalderen.

Udvendig ses flere detaljer fra tiden under Nørholm gods (1726-1917), hvor særligt Andreas Charles Teilmann (1749-90) satte sit præg på kirkens fremtoning. Ud over pyramidespiret og den karakteristiske vindfløj udformet som Teilmann-slægtens trane (1760) er også soluret (1786) i våbenhusets mur fra A.C. Teilmanns tid. Tranen ses også på de øvrige Nørholm-kirker i Thorstrup, Tistrup og Ansager, dog ikke i Hodde.

Ved kirkegårdens sydside står en runesten fra 900-tallet med indskriften ”Tue, (Ravns) ætling, gjorde denne høj”. Den var tidligere en del af kirkegårdsdiget. I kirkegårdsdiget ligger desuden flere slaggeblokke fra jernudvinding i 2-600-tallet.

I kirkegårdens nordlige hjørne ligger Horne gamle skole fra omkring 1819.

Ukendt Nadvermaler
Kirken rummer en meget smuk katekismealtertavle (omkring 1580), der i 1625 blev ombygget til en renæssancetavle. I tavlens storfelt ses et maleri af Nadveren med en mildt udseende Jesus, der i sit udtryk står i stærk kontrast til maleriets noget bistre disciple. Maleren er ukendt, men forlægget til maleriet er uden tvivl Peder Candids kendte nadvermaleri.  

Prædikestolens (1583) malerier af evangelisterne og Jesus er sandsynligvis af samme ukendte maler. Foruden malerierne prydes stolen af relieffer forestillende engle og vildmænd.

Kilder
Torstrup, Horne, Hodde Tistrup. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.
Charlotte Lindhardt: Jernudvindingen i Vestjylland. www.northseatrail.org

https://historiskatlas.dk/Horne_kirke_(2318)
 

Loading